Doel en Missie

De VOLD is voor en van de leden. Vanuit die achtergrond is het ultieme streven erop gericht onze leden een kameraadschappelijke omgeving te bieden, waarbinnen de contacten van het netwerk aan de eigen functieloopbaan een horizonverruimend perspectief bieden en waarbinnen het eigen kennisniveau kan worden verrijkt via verschillende wijzen van informatieoverdracht over actuele logistieke ontwikkelingen, zowel militair als civiel. Het doel van de vereniging is beschreven in artikel 2, lid 1 van de statuten.

Kernbegrippen hierin zijn: saamhorigheid en korpsgeest, overdracht van actuele informatie en het bieden van een netwerk.

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!