Statuten

De vereniging is opgericht op 1 januari 2000 en ontstaan uit een fusie van de VAATO (opgericht 4 juni 1959) en de VOInt (opgericht 15 april 1955). Op 1 januari 2002 is de VTDO (opgericht 28 november 1958) gefuseerd met de VOLD. Op 31 december 2009 zijn de leden van de VOMA (opgericht 26 mei 1923) overgegaan naar de VOLD, waarna de VOMA is opgeheven.

De statuten zijn in overeenstemming met artikel 18 van de statuten gewijzigd en vastgesteld in de buitengewone algemene ledenvergaderingen van de VOLD van 17 september 2009 en bij de notaris gepasseerd op 25 december 2009.
 
NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam:

VERENIGING VAN OFFICIEREN LOGISTIEKE DIENSTEN.

De vereniging is bij verkorting genaamd: VOLD.

2. Zij heeft haar zetel in Soesterberg, gemeente Soest.

DOEL

Artikel 2

1. De vereniging heeft de volgende doelstellingen:

a. het bevorderen en onderhouden van saamhorigheid en korpsgeest onder haar leden;

b. het bevorderen van een juist inzicht in de taak, organisatie, werkwijze, geschiedenis en tradities van het dienstvak van de logistiek en de dienstvakken waaruit dit dienstvak is voortgekomen;

c. het vervullen van een liaison-functie door het in stand houden van een netwerk onder haar leden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het houden van landelijke en regionale bijeenkomsten en vergaderingen;

b. het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld excursies, voorlichtingsbijeenkomsten, werkbezoeken;

c. het uitgeven van een periodiek;

d. het verlenen van (financiële) steun aan organisaties en personen die activiteiten ontplooien die overeenstemmen met het doel van de vereniging.


DUUR

Artikel 3

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en leden van verdienste.

2. Gewone leden zijn:

a. de actief dienende en eervol ontslagen beroeps- en reserveofficieren, die benoemd zijn dan wel benoemd zijn geweest bij:

- het dienstvak der Intendance;

- het dienstvak der Aan- en Afvoertroepen;

- het dienstvak van de Technische Dienst;

- het dienstvak der Militaire Administratie

- het dienstvak van officieren voor speciale diensten der Intendance;

- het dienstvak van officieren voor speciale diensten der Aan- en Afvoertroepen;

- het dienstvak van officieren voor speciale diensten van de Technische Dienst;

- het dienstvak van officieren voor speciale diensten der Militaire Administratie;

- de militaire vrouwenafdeling, voorzover zij een Intendance, Aan- en Afvoertroepen, Technische Dienst of Militaire Administratie functie hebben vervuld;

- het dienstvak van Officieren van Vakdiensten, voorzover zij voor hun benoeming tot een der categorieën onderofficieren van het dienstvak der Intendance, der Aan- en Afvoertroepen, van de Technische Dienst of der Militaire Administratie behoorden;

- het dienstvak van de Logistiek; en die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten;


b. militairen in opleiding tot officier bij het dienstvak van de Logistiek, die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten;

c. de officieren van wapens en andere dienstvakken van de Koninklijke Landmacht, officieren van de Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine en Koninklijke Marechaussee, alsmede de aan de voornoemde officieren gelijkgestelde burgerambtenaren, die allen langdurig in logistieke krijgsmachtfuncties werkzaam zijn, en die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten;

d. personen die meer dan normale belangstelling hebben voor of hun medewerking verlenen aan de verwezenlijking van de in artikel 2 genoemde doelstellingen van de vereniging, en die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten.

3. Ereleden zijn die leden, die zich voor de vereniging in uitzonderlijk hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt en die, op voordracht van het bestuur of van tenminste een bij huishoudelijk reglement vast te stellen gedeelte van de stemgerechtigde leden, door de algemene ledenvergadering met tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. Tevens zijn ereleden van de vereniging die leden die ereleden van de VAATO, VOInt, VTDO of de VOMA waren.

4. Leden van verdienste zijn die leden die zich in hoge mate voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, en die op voordracht van het bestuur of van tenminste een bij huishoudelijk reglement vast te stellen gedeelte van de stemgerechtigde leden, door de algemene ledenvergadering met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. Tevens zijn leden van verdienste van de vereniging die leden die dragers van de zilveren speld van de VOInt waren en die leden die lid van verdienste waren van de VTDO.

5. Van de toelating van de gewone leden blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

6. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden, worden daaronder verstaan de gewone leden, ereleden en leden van verdienste, tenzij het tegendeel blijkt.

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. de dood van het lid;

b. opzegging door het lid;

c. opzegging door de vereniging;

d. ontzetting; en voor leden die in opleiding zijn tot officier op het tijdstip dat deze de opleiding tot officier voortijdig beëindigen.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts per het einde van een kalenderjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben:

a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende kalenderjaar door het bestuur worden gedaan:

- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende kalenderjaar heeft voldaan;

- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit schriftelijk in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

DONATEURS

Artikel 6

1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.

2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

3. Donateurs hebben dezelfde rechten als leden met uitzondering van het recht om te stemmen in de algemene ledenvergadering.

CONTRIBUTIES

Artikel 7

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie voor de onderscheiden categorieën leden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Bij huishoudelijk reglement kan worden bepaald in welke gevallen leden (gedeeltelijk) vrijgesteld worden van de betaling van contributie.

BESTUUR

Artikel 8

1. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De voorzitter van de vereniging wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

2. Bij de samenstelling van het bestuur dient gestreefd te worden naar een representatieve vertegenwoordiging van de leden van de vereniging in het bestuur. Deze representatieve vertegenwoordiging zorgt er in beginsel voor dat ieder regiment of korps van het dienstvak van de logistiek vertegenwoordigd is in het bestuur.

3. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste zeven en ten hoogste elf natuurlijke personen, die uit hun midden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

4. De benoeming van de bestuurders geschiedt uit één of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van een voordracht zijn bevoegd het bestuur, dat deze voordracht bij de oproeping voor de algemene vergadering meedeelt dan wel tien stemgerechtigde leden van de vereniging, die deze voordracht schriftelijk bij het bestuur indienen; aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit in de algemene ledenvergadering waarin de betreffende benoeming is geagendeerd.

5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

6. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

7. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

8. In het geval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

Artikel 9

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3. Voorts behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten:

a. tot het aangaan van verbintenissen tot een hoger bedrag dan vijfentwintig procent van de in dat boekjaar in te vorderen contributies;

b. het voor een langere termijn dan drie jaar huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot nemen of geven van registergoederen;

c. het ter leen verstrekken en het lenen van gelden, daaronder niet begrepen het gebruik maken van een door een bankinstelling aan de vereniging ter beschikking gestelde kredietfaciliteit tot een door de algemene ledenvergadering te bepalen maximum bedrag.

d. het voeren van gerechtelijke en arbitrale procedures, echter met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die naar het oordeel van het bestuur geen uitstel kunnen lijden, alsmede het aangaan van dadingen en vaststellingsovereenkomsten.

e. het sluiten, wijzigen en opzeggen van arbeidsovereenkomsten.

Artikel 10

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan tenminste twee bestuursleden waarbij tenminste een van die twee de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris of de penningmeester is.

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Artikel 11

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden op een door het bestuur vast te stellen plaats binnen Nederland.

Artikel 12

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Een stemgerechtigd lid kan een volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem aan een ander stemgerechtigd lid. Aan een stemgerechtigd lid kunnen niet meer dan twee zodanige volmachten worden gegeven.

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vicevoorzitter en indien ook hij[1] afwezig is door een ander aanwezig bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste vijftig stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één landelijk veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden: - voor zover het de jaarlijkse algemene ledenvergadering betreft: op een termijn van ten minste drie weken; - voor zover het een buitengewone algemene ledenvergadering betreft: op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17

1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

6. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN

Artikel 18

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 19

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

[1] In de tekst dient zo nodig voor “hij” “zij”, voor “zijn” “haar” en voor “hem” “haar” te worden gelezen.

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!