Algemene informatie

ALGEMEEN

De VOLD is ontstaan uit een fusie op 1 januari 2000 van de Vereniging van Aan- en Afvoertroepen Officieren (VAATO, opgericht 4 juni 1959) en de Vereniging van Officieren der Intendance (VOInt, opgericht 15 april 1955). Op 1 januari 2002 is de Vereniging van Technische Dienst Officieren (VTDO, opgericht 28 november 1958) gefuseerd met de VOLD. Op 01 ianuari 2010 is de VOMA ( Vereniging Officieren der Militaire Administratie, opgericht 01- mei- 1923) toegetreden tot de VOLD. Daarmee zijn de 4 logistieke zusterverenigingen van weleer tot één vereniging geworden. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaraanvolgend.

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van hen, die tot de vereniging zijn toegelaten, wordt geacht te zijn ingegaan op de datum van de aanmelding. Nieuw toegetreden leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement (beide ook te downloaden vand eze website), eventuele recent verschenen mededelingen en de laatste uitgave van het verenigingsperiodiek. Leden ontvangen geen lidmaatschapskaarten. In voorkomend geval kan het giro- of bankafschrift als zodanig fungeren.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur bij voorkeur aan de ledenadministrateur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken (voor 1 december van het lopende jaar). Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap in beginsel door tot aan het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap van een aspirant-lid eindigt op het tijdstip dat deze de opleiding tot officier voortijdig beëindigt.

CONTRIBUTIE

De VOLD kent statutair een minimumcontributie. Deze bedraagt per jaar € 27,50. Militairen in opleiding tot officier zijn bij aanmelding vrijgesteld van contributie voor het lopende verenigingsjaar. Indien leden vanuit een positieve houding ten opzichte van de VOLD vrijwillig een hogere contributie betalen, dan wordt dit door het bestuur namens de vereniging met waardering begroet. Leden voor het leven en ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

MLM Magazine


Ook het Militair Logistiek Magazine ontvangen?
Klik hier voor meer informatie!